Navigácia

 

Tanečný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €

Základné štúdium – 12,-€

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €

Základné štúdium – 12,-€

Hudobný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €

Základné štúdium – 12,-€

Základné štúdium s rozšíreným obligátnym nástrojom – 14,- €

Literárno-dramatický odbor

Prípravné štúdium –7,50- €

Základné štúdium -  12,-€

Pri štúdiu 2 odborov (kolek. a individ.) súčasne – 14,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 3 odborov súčasne – 23,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 2 odborov (2x kolektívne) súčasne – 18,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 2 hlavných predmetov v hud. odbore – 18,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 2 odborov v prípravnom ročníku – 10,00 €/mesiac.
Základné štúdium v hudobnom odbore rozšírené o nepovinný predmet - obligátny nástroj – 14,- €/mesiac.
 
Ak rodič neposkytne  do 15. septembra kalendárneho roka „Čestné prehlásenie“, tak pri štúdiu:
  • jedného odboru základného individuálneho štúdia sa platí 30,- €/mesiac
  • jedného odboru základného kolektívneho štúdia 20,- €/mesiac.
  • jedného kolektívneho odboru prípravného štúdia 10,- €/mesiac.
 

Prosíme rodičov, aby uhrádzali platby poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom a aby zdokladovali platby triednym učiteľom. Na identifikáciu platby uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@muzahe.sk
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717