Navigácia

2% dane

Vážení priatelia, 

dovoľujeme si osloviť Vás a požiadať o finančnú pomoc pre naše aktivity.

Náš zámer:          
Našim cieľom je pôsobiť výchovne na mládež, aktívne ju zapájať do hudobných, tanečných a výtvarných prác, vytvárať prostredie na aktivity, ktoré zaujmú nielen samotných študentov, ale aj rodičov a verejnosť.  

Prečo podporiť:      
Váš finančný príspevok nám pomôže vytvoriť pre naše deti možnosti, vďaka ktorým nájdu uplatnenie pre vyplnenie svojho voľného času a zároveň svojím aktívnym prístupom sa podieľajú na rozvoji kultúry v meste. 
Finančné prostriedky budú použité na  skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu, tešíme sa na stretnutia s Vami na našich podujatiach.

         
V roku 2018 sme splnili podmienky na registráciu právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie r. 2017. Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla: 2022231706 bolo vydané  Daňovým úradom v Humennom.        
     
Údaje o prijímateľovi: 
Súkromná základná umelecká škola
Námestie slobody 57    
066 01 Humenné
Tel. 00421 918 568 717
DIČ: 2022231706
IČO: 42030544
Číslo účtu: 2626066887/1100 TATRA BANKA  a.s., Humenné

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX

 

 

TLAČIVO NA STIAHNUTIE:

Vyhlasenie_2017.pdf (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2016)

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717