Navigácia

Vytvarný odbor

 

Hlavným zámerom vedenia výtvarného odboru je rozšíriť obzor detského vnímania reality aj fikcie s cieľom vedieť posunúť túto skutočnosť do rôznych polôh výtvarného zobrazovania.

Pracujeme s deťmi vo veku od štyroch rokov, ktoré sú plné fantázie a nápadov. Ťažiskom pedagogických metód je preferovanie alternatívnych vyučovacích praktík, s dôrazom na zážitok zo samotného procesu diela. Experimentovanie s kombinovaním techník a objavovanie autorských a originálnych postupov predpokladá záujem detí o aktívne zapájanie sa vo vyučovacom procese.

Študentov zapájame výtvarnými návrhmi do všetkých aktivít školy (návrhy plagátov, obalov DVD, rekvizít) a pripravujeme samostatné výstavy pri rôznych udalostiach školy.

Žiaci získavajú znalosti a praktické zručnosti od akademických štúdií po abstraktné voľné umenie, čo ich predurčuje k úspešnému prijatiu na odborné školy s takýmto zameraním, či minimálne rozšíri ich všeobecný prehľad v oblasti výtvarného umenia.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717